Säännöt

HSOY ry:n säännöt

HSOY ry Helsinki 2816608-8

page1image45060608

1. Yhdistyksen nimi on HSOY ry ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä ainejärjestö.

2. Ainejärjestön tarkoituksena on tukea jäsentensä yleisiä, yhteisiä, henkisiäja aineellisia pyrkimyksiä ja edustaa jäsenistöä eri oppilaitosten ja yhteisöjen piirissä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi ainejärjestö järjestää kokouksia sekä keskustelu- ja tutustumistilaisuuksia ja seuraa alan ammatillista kehitystä ja pyrkii herättämään kiinnostusta siihen.

3. Ainejärjestössä on varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä, ulkojäseniä ja kannatusjäseniä. Ainejärjestön varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:ssä liiketalouden tradenomiksi opiskeleva henkilö, liiketalouden tradenomiopintoja avoimen väylän kautta opiskeleva henkilö tai ylempää tradenomin ammattikorkeakoulututkintoa opiskeleva henkilö.

Ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut korkeakouluopiskelija, joka ei täytä vaatimuksia varsinaiseksi jäseneksi. Kannatusjäseniksi voivat liittyä Opiskelijayhdistyksestä ja sen toiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, sekä oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannatusjäseniksi hyväksyy.

4. Ainejärjestön kokous voi kutsua ainejärjestön kunniajäseneksi henkilön, joka on huomattavalla tavalla edistänyt ainejärjestön pyrkimyksiä tai jolle ainejärjestö muuten haluaa osoittaa kunnioitustaan. Kokouksen on oltava päätöksessään yksimielinen.

5. Ainejärjestön ylintä päätäntävaltaa käyttää ainejärjestön kokous. Ainejärjestön sääntömääräisiä kokouksia ovat syys- ja kevätkokoukset.

Opiskelijayhdistyksen kokouksessa varsinaisilla jäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus. Ulkojäsenillä, sekä kannatusjäsenillä ja kunniajäsenillä vain läsnäolo- ja puheoikeus.

Ainejärjestön kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

6. Kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja sen tehtävänä on
a. valita kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa; b. hyväksyä ainejärjestön toimintakertomus;
c. hyväksyä ainejärjestön tilit edelliseltä tilikaudelta;
d. päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille; ja
e. päättää muista kokoukselle esitetyistä asioista.

7. Syyskokous pidetään marras-joulukuussa ja sen tehtävänä on
a. valita kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
b. hyväksyä ainejärjestön toimintasuunnitelma seuraavaksi toimikaudeksi;
c. määrätä ainejärjestön jäsenmaksun suuruus varsinaisille jäsenille ja ulkojäsenille sekä kannatusjäsenille erikseen;
d. vahvistaa ainejärjestön tulo- ja menoarvio seuraavaksi toimikaudeksi;

e. valita hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja seuraavan vuoden hallitus, joka valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan;

f. valita ainejärjestölle yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö; ja
g. päättää muista kokoukselle esitetyistä asioista.

8. Ainejärjestö kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä pyytää hallitukselle jätetyssä kirjallisessa anomuksessa.

9. Kutsu ainejärjestön kokoukseen on julkaistava sähköisesti viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Kutsu ainejärjestön kokoukseen lähetetään kunniajäsenille henkilökohtaisesti kirjallisesti viimeistään 7 päivää ennen kokousta.

10. Ainejärjestön kokouksessa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin sanota. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa. Vaadittaessa äänestykset on järjestettävä umpilipuin. Kokouksessa on myös mahdollisuus äänestää valtakirjalla, mutta kuitenkin niin, että yksi valtakirja per yksi äänivaltuutettu jäsen.

11. Ainejärjestön kokouksessa pidetäänperusteltua päätöspöytäkirjaa. Pöytäkirjan tarkistettu kappale on sihteerin toimitettava sähköisesti jäsenille kuukauden kuluessa kokouksesta.

12. Ainejärjestön asioita ja omaisuutta hoitaa ainejärjestön hallitus. Hallitukseen kuuluvat vähintään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Hallitukseen voi lisäksi kuulua enintään 10 muuta hallitukseen vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallituksen jäsenten on oltava ainejärjestön varsinaisia jäseniä. Hallituksen jäsenet valitaan välittömillä vaaleilla. Vaalioikeutettu on jokainen ainejärjestön jäsen.

13. Hallitus johtaa ainejärjestön toimintaa ja
a. valmistelee ainejärjestön kokouksissa esille tulevat asiat, kutsuu ainejärjestön kokouksen koolle ja toimeenpanee sen päätökset;
b. valvoo ainejärjestön omaisuuden- ja taloudenhoitoa; ja
c. päättää muista sellaisista asioista, jotka eivät vaadi ainejärjestön kokouksen päätöstä.

14. Milloin hallituksen jäsen eroaa kesken toimikautta ainejärjestön jäsenyydestä tai on jatkuvasti estynyt tehtäväänsä hoitamasta, on hallituksen kutsuttava ainejärjestön kokous koolle valitsemaan hänen sijalleen uusi jäsen. Hallituksen on kutsuttava tämä kokous koolle kuukauden kuluessa esteen ilmaantumisesta.

15. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 3 muuta jäsentä ovat läsnä.

16. Ainejärjestön keskuuteen voidaan hallituksen päätöksellä perustaa jäsenten harrastustoimintaa edistäviä kerhoja ja harrastuspiirejä ja eri asioiden valmistelua ja selvittelemistä varten toimikuntia.

17. Ainejärjestön nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja aina kaksi yhdessä. Yhden nimenkirjoittajista tulee aina olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

18. Ainejärjestölle tulleet laskut hyväksyy rahastonhoitaja talousarvion puitteissa.

19. Ainejärjestön toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja muut tarvittavat asiakirjat on luovutettava toiminnantarkastajan tarkastettavaksi viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

20. Toiminnantarkastajan on luovutettava ainejärjestön tilit, taloudenhoito ja omaisuus sekä jätettävä tarkastuskertomuksensa ainejärjestön hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen ainejärjestön kevätkokousta.

21. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainejärjestön kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu, ja jos muutosta kannattaa vähintään 2/3 annetuista äänistä.

22. Päätös ainejärjestön purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä ainejärjestön kokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava asiasta.

23. Jos ainejärjestö purkautuu tai se lakkautetaan, käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.